Sticky Note of Questions

KNOWLEDGE REPRESENTATION http://groups.csail.mit.edu/medg/ftp/psz/k-rep.html MACHINE LEARNING Có vấn đề nào có thể giải quyết bằng Supervised Learning mà không thể giải quyết bằng Unsupervised Learning không? ANSWER. In Bias-Variance Decomposition, what if the hypothesis set is more complex than the hypothesis and the average final hypothesis is far from target function than ? It looks like [...]

Thuật giải A*

Dưới đây là trích một phần bài tập thực hành Trí tuệ nhân tạo. Lưu đồ và mã giả của thuật giải A* Close hay Examined? Tập hợp Close là tập hợp những đỉnh đã từng có tổng chi phí nhỏ nhất tập hợp Open. Tập hợp Examined là tập hợp những đỉnh đã được [...]

[Online Course Review] Peter Van Roy: Paradigms of Computer Programming – Fundamentals

Ờm bài viết dưới đây cũng được viết lâu rồi (hồi mình học năm nhất), được đăng trên Facebook. Do dựa trên trải nghiệm của bản thân nên có thể sẽ có xu hướng “tự cho mình là trung tâm”.   Bài viết được viết ngày 15.04.2014 Paradigms of Computer Programming – Fundamentals trên EDX.org [...]